Schriftelijke vragen inzake verkeerssituatie Provincialeweg (N675) te Boerenhol en Hulsterweg (N689) Kuitaart

Op 2 september 2022 berichtte de PZC over de voorgenomen aanpassingen van de Hulsterweg (N689) Kuitaart en op 1 oktober 2022 berichtte de PZC over de ervaringen van aanwonenden m.b.t. de uitgevoerde reconstructie van de Provincialeweg (N675) te Boerenhol.

De VVD fractie ziet in deze berichtgeving aanleiding om aan Gedeputeerde Staten de volgende vragen te stellen

1. Is het college van Gedeputeerde Staten bekend met de ervaringen van aanwonenden na de reconstructie van de Provincialeweg te Boerenhol?

2. Is er in de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de verkeersintensiteit op de Provincialeweg zoals in 2019? Indien er gemeten is, welke aantallen zijn gemeten?

3. Volgens het artikel wordt de snelheid van weggebruikers via matrixborden gemonitord. Wat zijn de resultaten van de monitoring tot nu toe? Bestaat er inzicht in de ter plaatse gereden snelheid van weggebruikers?

4. Kunt u aangeven wanneer de evaluatie van de reconstructie plaatsvindt en welke partijen daarbij betrokken worden?

5. Zien Gedeputeerde Staten naar de toekomst toe nog mogelijkheden om de verkeersveiligheid van de Provincialeweg te verbeteren? Zien Gedeputeerde Staten het afnemen van de verkeersintensiteit daarbij als een doelstelling? Waarom wel of niet?