Nieuws van de Statenfractie VVD Zeeland

 • Antwoord vragen Verkeerssituatie Kuitaart en Boerenhol

  Op 4 oktober stelde Danielle de Clerck aan Gedeputeerde Staten vragen over de verkeerssituatie in Kuitaart en Boerenhol Lees verder

 • Bijdrage VVD-fractie op Begroting 2023 en Najaarsnota 2022 provincie Zeeland

  Het motto van de VVD voor deze beschouwingen is: Vrijheid en verbinding. We leven in een tijd waarin onze vrijheid onder druk staat. De vrije keuze om te leven zoals wij dat willen, te zijn wie we zijn, is geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt ook van ons als provinciale overheid om hierbij stil te staan en onze verantwoordelijkheid te blijven nemen om deze vrijheden te beschermen. Lees verder

 • Vaststelling Omgevingsverordening Zeeland

  Vandaag wordt een hele grote klus afgerond. Er is veel ambtelijke en bestuurlijke inspanning gegeven. En ook buiten de Abdij is veel inbreng geleverd. De VVD fractie spreekt zijn waardering hiervoor uit. Met deze verordening is Zeeland er klaar voor. Nu het Rijk nog. Lees verder

 • Bijdrage Statenvoorstel richtingennotitie Landelijk gebied en Stikstof

  Voorzitter, laat één ding helder zijn, vrijwilligheid is een kernuitgangspunt, evenals dat we als VVD fractie blijven benadrukken dat het voor ons een uitgangspunt is dat iedere sector een bijdrage moet leveren, maar wel met als absolute randvoorwaarde dat economische ontwikkelingen in alle sectoren mogelijk moeten blijven. Lees verder

 • Schriftelijke vragen inzake verkeerssituatie Provincialeweg (N675) te Boerenhol en Hulsterweg (N689) Kuitaart

  Vragen van het Statenlid Daniëlle de Clerck (VVD) ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake verkeerssituatie Provincialeweg (N675) te Boerenhol en Hulsterweg (N689) Kuitaart. Lees verder

 • Bijdrage Statenvoorstel Zanddijk-Molendijk 22 juli 2022

  De VVD fractie ziet dat er sinds de startnotie veel werk is verzet en de aangenomen moties verwerkt zijn. Tegelijkertijd is er nog het nodige huiswerk te doen voordat er een definitief ontwerp vastgesteld kan worden en krediet beschikbaar kan worden gesteld voor de uitvoering van tracé roze-zwart. Lees verder

 • Stikstofkaart; retour afzender.

  Agrarische ondernemers in onze provincie leven en ondernemen in onzekerheid. Want de gepresenteerde plannen en het kaartje zorgen ervoor dat agrarische ondernemers zich afvragen of er nog toekomst is voor hun bedrijf en zo ja, welke dan en hoe dan? Lees verder

 • Algemene beschouwingen

  Vrijdag 24 juni vonden de Algemene Beschouwingen plaats. Een moment om terug te blikken terug op de afgelopen periode en kaders te creëren voor de toekomst. Lees verder

 • Keuzes maken in onzekere tijden

  De wereld staat op zijn kop! De rek lijkt eruit! Ook in Zeeland zijn inwoners en ondernemers boos, teleurgesteld, verdrietig, verontwaardigd en dreigen ze financieel geraakt te worden door de stikstofplannen van het Kabinet. Daar komt nog bij, het nu al onderwater zetten van de Hedwigepolder, de met PFAS vervuilde Westerschelde, het gesteggel over het uitblijven van een tolvrije Westerscheldetunnel, de dreigende verdere verschraling van het openbaar vervoer in Zeeland en het feit dat veel mensen geen geschikte woning kunnen kopen. Lees verder

 • Antwoorden op vragen “golvende” wegdek in de bocht van knooppunt Drie Klauwen

  Kees Bierens en Daniëlle de Clerck hebben vragen gesteld over het “golvende” wegdek in de bocht van knooppunt Drie Klauwen, vanuit de richting Goes naar de Westerscheldetunnel. Lees verder

 • Antwoorden op de vragen over bermveiligheid op N-wegen.

  Op 27 december stelde Daniëlle de Clerck stelde vragen over de bermveiligheid van N-wegen in Zeeland. Lees verder

 • Vaststellen Zeeuws Deltaplan zoet water

  In Zeeland hebben we goede landbouwgrond waarop kwaliteitsproducten worden verbouwd. Functie volgt water mag toch niet tot gevolg hebben dat bij gebrek aan zoet water deze goede Zeeuwse reputatie teloor gaat. Hetzelfde geldt voor de natuur die ook water nodig heeft. Lees verder

 • Bijdrage Regionale Mobiliteitsstrategie

  wat de VVD fractie betreft is er binnen de bestaande middelen alle ruimte om nieuwe concepten uit te proberen in de praktijk, waarbij de reizigersbehoefte centraal staat. Nieuwe concepten verdienen kansen! Lees verder

 • De Zeeuwse Omgevingsvisie

  Niet alleen belangrijk is dat de Zeeuwse Omgevingsvisie er nu is, zeker zo belangrijk is dat deze visie breed wordt gedragen. In verhouding tot de omvang van de documenten is een relatief beperkt aantal zienswijzen ingediend die naar ons oordeel serieus zijn beoordeeld en beantwoord. Kortom voorzitter, de bouwstenen van de Zeeuwse Omgevingsvisie zijn uiteindelijk aan elkaar gemetseld tot een goed leesbaar gebouw. En de bouwtermijn is niet overschreden en dat is gezien eerder genoemde omstandigheden een knappe prestatie. Lees verder

 • Begroting 2022 en Najaarsnota 2021

  We staan aan de vooravond van het laatste volle jaar in deze bestuursperiode. Een jaar waarin nog het nodige werk zal moeten worden verzet, bijv. op de uitvoering van de strategische opgaven. Lees verder

 • Bijdrage Klimaatadaptatiestrategie Zeeland 8 oktober 2021

  De VVD wil geen nieuwe regels gaan opleggen, maar juist mensen in staat stellen vanuit de individuele vrijheid gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en zelf aan de slag te gaan. Dat betekent een stimulerende en faciliterende overheid die veranderingen mogelijk maakt Lees verder

 • Bijdrage Veerse Meer visie 2020-2030 8 oktober 2021

  De visie is gemaakt vanuit de behoefte om de komende 10 jaar de goede dingen te doen voor dit gebied en daarbij alle belangen te betrekken, zoals recreatie, landbouw en natuur. Maar onderdeel van de visie is ook pagina 65 met een lijst van projecten en initiatieven in en rond het Veerse Meer. Lees verder

 • Ontvlechting Evides-bezit uit PZEM

  Als onderdeel van het compensatiepakket “Wind in de zeilen” (fiche 1K is inmiddels een begrip geworden) zijn er de afgelopen tijd flinke stappen gezet waardoor de haven met behulp van een Rijksbijdrage van 10 miljoen euro nu in zicht is en het nog een kwestie van korte tijd en van goed aanmeren en vastleggen lijkt. De vaartocht er naar toe was allerminst eenvoudig, juist ook vanwege de zorgvuldigheid die geboden was en is richting PZEM NV. Lees verder

 • Bijdrage Concept regionale mobiliteitsstrategie 23 juli 2021

  Hoe vervoeren we ons in de toekomst van A naar B en welke rol spelen daarin verschillende vormen van vervoer (auto, bus, boot, trein, fiets etc.) en wat is de rol van de provincie Zeeland. Het beeld dat de VVD fractie daarbij heeft is dat de reiziger centraal staat en zelf keuzes maakt over de vorm van vervoer, het wel of niet delen van vervoer en dat personen die afhankelijk zijn van een collectieve vorm van vervoer van deur tot deur kunnen komen, zowel overdag, ’s avonds door de week als in het weekend. Lees verder

 • Marketingstrategie Zeeland

  Dat Zeeuwse gemeenten de marketingstrategie breed steunen is één ding, maar alle partijen, dus ook gemeenten zullen in balans moeten bijdragen. Lees verder