Nieuws van de Statenfractie VVD Zeeland

 • Vaststellen Zeeuws Deltaplan zoet water

  In Zeeland hebben we goede landbouwgrond waarop kwaliteitsproducten worden verbouwd. Functie volgt water mag toch niet tot gevolg hebben dat bij gebrek aan zoet water deze goede Zeeuwse reputatie teloor gaat. Hetzelfde geldt voor de natuur die ook water nodig heeft. Lees verder

 • Bijdrage Regionale Mobiliteitsstrategie

  wat de VVD fractie betreft is er binnen de bestaande middelen alle ruimte om nieuwe concepten uit te proberen in de praktijk, waarbij de reizigersbehoefte centraal staat. Nieuwe concepten verdienen kansen! Lees verder

 • De Zeeuwse Omgevingsvisie

  Niet alleen belangrijk is dat de Zeeuwse Omgevingsvisie er nu is, zeker zo belangrijk is dat deze visie breed wordt gedragen. In verhouding tot de omvang van de documenten is een relatief beperkt aantal zienswijzen ingediend die naar ons oordeel serieus zijn beoordeeld en beantwoord. Kortom voorzitter, de bouwstenen van de Zeeuwse Omgevingsvisie zijn uiteindelijk aan elkaar gemetseld tot een goed leesbaar gebouw. En de bouwtermijn is niet overschreden en dat is gezien eerder genoemde omstandigheden een knappe prestatie. Lees verder

 • Begroting 2022 en Najaarsnota 2021

  We staan aan de vooravond van het laatste volle jaar in deze bestuursperiode. Een jaar waarin nog het nodige werk zal moeten worden verzet, bijv. op de uitvoering van de strategische opgaven. Lees verder

 • Bijdrage Klimaatadaptatiestrategie Zeeland 8 oktober 2021

  De VVD wil geen nieuwe regels gaan opleggen, maar juist mensen in staat stellen vanuit de individuele vrijheid gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en zelf aan de slag te gaan. Dat betekent een stimulerende en faciliterende overheid die veranderingen mogelijk maakt Lees verder

 • Bijdrage Veerse Meer visie 2020-2030 8 oktober 2021

  De visie is gemaakt vanuit de behoefte om de komende 10 jaar de goede dingen te doen voor dit gebied en daarbij alle belangen te betrekken, zoals recreatie, landbouw en natuur. Maar onderdeel van de visie is ook pagina 65 met een lijst van projecten en initiatieven in en rond het Veerse Meer. Lees verder

 • Ontvlechting Evides-bezit uit PZEM

  Als onderdeel van het compensatiepakket “Wind in de zeilen” (fiche 1K is inmiddels een begrip geworden) zijn er de afgelopen tijd flinke stappen gezet waardoor de haven met behulp van een Rijksbijdrage van 10 miljoen euro nu in zicht is en het nog een kwestie van korte tijd en van goed aanmeren en vastleggen lijkt. De vaartocht er naar toe was allerminst eenvoudig, juist ook vanwege de zorgvuldigheid die geboden was en is richting PZEM NV. Lees verder

 • Bijdrage Concept regionale mobiliteitsstrategie 23 juli 2021

  Hoe vervoeren we ons in de toekomst van A naar B en welke rol spelen daarin verschillende vormen van vervoer (auto, bus, boot, trein, fiets etc.) en wat is de rol van de provincie Zeeland. Het beeld dat de VVD fractie daarbij heeft is dat de reiziger centraal staat en zelf keuzes maakt over de vorm van vervoer, het wel of niet delen van vervoer en dat personen die afhankelijk zijn van een collectieve vorm van vervoer van deur tot deur kunnen komen, zowel overdag, ’s avonds door de week als in het weekend. Lees verder

 • Marketingstrategie Zeeland

  Dat Zeeuwse gemeenten de marketingstrategie breed steunen is één ding, maar alle partijen, dus ook gemeenten zullen in balans moeten bijdragen. Lees verder

 • Jaarstukken 2020 en Voorjaarsnota 2021

  “Samen verder” is de titel van deze algemene beschouwingen van de VVD-fractie. Van “Samen verschil maken” (de titel van het coalitie-akkoord), naar samen verder in en ná coronatijd, in de tweede helft van deze bestuursperiode. De midterm review -de tussentijdse evaluatie- van het coalitieakkoord vormt daar een goede basis voor. Lees verder

 • VVD stelt vragen over de verkeersveiligheid Hulsterweg Kuitaart

  De Statenfractie VVD Zeeland stelt naar aanleiding van deze berichtgeving in de media vragen over de verkeerssituatie Hulsterweg Kuitaart. Lees verder

 • Concept Klimaatadaptatiestrategie

  De veranderingen van het klimaat hebben in toenemende mate invloed op de openbare ruimte en haar gebruikers. Aanpassingen zijn nodig om ook in de toekomst veilig te kunnen blijven wonen, werken, ondernemen en recreëren in Zeeland. Lees hier de bijdrage van Daniëlle de Clerck in de vergadering van de Provinciale Staten op 23 april. Lees verder

 • Motie Gebiedsgerichte Aanpak Particuliere Woningvoorraad

  De VVD heeft samen met het CDA, de SGP, GroenLinks en de ChristenUnie de motie 'Gebiedsgerichte Aanpak Particuliere Woningvoorraad' ingediend. Lees verder

 • Achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie

  De omgevingsvisie 2050 laat zich lezen als de weg naar het beloofde land. Kijkend naar de beschrijving van het ideale Zeeland, zullen de mensen van 2050 zich misschien afvragen hoe het ons is gelukt om in 2021 in Zeeland te leven. Wij weten wel beter. Dat lukt best goed. Dat lukt eigenlijk prima. Lees hier de bijdrage van Hans van Geesbergen tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van 23 april 2021Voorzitter. Lees verder

 • Aandeelhoudersstrategie North Sea Port SE

  'De voorliggende aandeelhoudersstrategie voor North Sea Port SE met de titel “Samen, slimmer en duurzamer” géén hamerstuk op de agenda van deze statenvergadering geworden. En zeker ook bij de eerste aandeelhoudersstrategie van een landgrensoverschrijdende fusie-onderneming mogen inzet op heldere kaders en punten op de “ i ” van een houder van 25% van de aandelen niet ontbreken. Ook niet in Coronatijd.' aldus Kees Bierens in zijn bijdrage over de aandeelhoudersstrategie North Sea Port SE. Lees verder

 • Kredietvoorstel Zanddijk

  'Op 6 november heeft de VVD aangegeven dat het voor haar van belang is dat er zorgvuldig gewerkt wordt aan de uitvoering van het tracé Roze-Zwart en dat Provinciale Staten scherpe kaders stellen gericht op risico- en budgetbeheersing. Daarvoor hebben we ook een motie ingediend die door een ruime meerderheid is aangenomen.' aldus Daniëlle de Clerckin haar bijdrage over, het Statenvoorstel N673 (Zanddijk-Molendijk) - budget grondaankopen. Lees verder

 • Zichtbaar Zeeland, concept Regionale Marketingstrategie Zeeland

  'Onverwachte groei van het inwonertal is mooi maar het mag geen eendagsvlieg zijn. Vandaar dat we in Zeeland een Regionale Marketingstrategie nodig hebben.' aldus Marianne Reinders-Stijnman in haar bijdrage over, Zichtbaar Zeeland, concept Regionale Marketingstrategie Zeeland. Lees verder

 • Bijdrage Grex Waterdunen 2021

  Wij zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Iedereen kent dat liedje wel. Geldt dat ook voor het project Waterdunen dat inmiddels 10 jaar loopt? Zijn we er bijna en bereiken we volgend jaar de eindstreep? Lees verder

 • Bijdrage richtingennotitie Slimme Mobiliteit december 2020

  als de VVD fractie filosofeert over het vervoer van de toekomst dan zien wij een reiziger die zelf keuzes maakt over de vorm van vervoer, het wel of niet delen van vervoer en dat de mensen die afhankelijk zijn van een collectieve vorm van vervoer van deur tot deur kunnen komen of dat nu overdag is of ‘avonds door de weeks of in het weekend. Lees verder

 • Begroting 2021 en Najaarsnota 2020

  De begroting 2021 en de najaarsnota staan op de agenda en de tweede Coronagolf is een feit. Maar juist ook nu is het van belang dat het noodzakelijke werk doorgaat. Het coronavirus laat ook in Zeeland z’n sporen na en we leven mee met allen die getroffen zijn, hetzij persoonlijk of in familieverband en/óf zakelijk. En grote waardering hebben wij voor al die mensen die onder zware omstandigheden hun werk hebben moeten doen en nog steeds doen. Lees verder