Bijdrage Statenvoorstel Zanddijk-Molendijk 22 juli 2022

Vandaag behandelen we het Statenvoorstel Zanddijk-Molendijk waarin Gedeputeerde Staten ons voorstellen om;

·       in te stemmen met het projectplan,

·       de definitie fase af te sluiten met uitzondering van het beheeraspect geld en de eventuele wijzigingen van de scope in verband met de consultatie

·       hen opdracht te geven het definitief Ontwerp in december 2022 af te ronden met een kredietaanvraag, rekening houdend met de consulatie

Voorzitter, doelstelling van dit project is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van Yerseke, bedrijventerrein Olzendepolder en het verminderen van de onderhoudslasten. De VVD fractie heeft eerder al aangeven dat we dit een complex vraagstuk vinden omdat er veel verschillende partijen bij betrokken zijn met uiteenlopende belangen en standpunten en een proces wat gepaard gaat met de nodige emoties.

De VVD fractie beoordeelt het voorliggende projectplan op drie aspecten net zoals in november 2020:

1: Draagt de oplossing bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en het verminderen van de onderhoudslasten?

2: Is de oplossing toekomstbestendig?

3: welke financiële investeringen vraagt de oplossing?

Voorzitter,

De VVD fractie heeft een aantal zorgen en vragen bij het voorgestelde projectplan. Te beginnen met de rotonde Nishoek. In de startnotitie is opgenomen dat het capaciteitsprobleem van de rotonde Nishoek wat door veel belanghebbenden is benoemd, wordt opgelost door reconstructie van de huidige rotonde naar een turborotonde. In het voorliggende Statenvoorstel is nu opgenomen dat door de recente aanleg van de bypass een sterke verbetering is opgetreden van de verkeersafwikkeling en dat uit het verkeersmodel van de Bevelanden is gebleken dat de rotonde in de huidige vorm voldoende capaciteit heeft. De VVD fractie vindt dit een opmerkelijk, als er op anderhalf jaar tijd zo’n verschil in oplossingsrichtingen is. Omdat regeren vooruitzien is, dienen wij een motie in om ervoor te zorgen dat er bij het definitief ontwerp in ruimtelijke zin rekening gehouden wordt met een mogelijke toekomstige aanpassing van de rotonde Nishoek.

Dan een tweede punt van zorg over de verkeersveiligheid van fietsers. We zien al veel verbetering ten opzichte van de startnotitie door onder andere de toevoeging van enkele fietstunnels en de aanpassing van de kruising Weihoek, maar het baart ons wel zorgen dat op een deel van het tracé langs de Zanddijk fietsers en landbouwverkeer samen op de parallelweg rijden, mede gelet op de breedte van de parallelweg van 5.5. meter. Voorzitter daarom twee vragen aan Gedeputeerde Staten:

1.     Willen Gedeputeerde Staten in kaart brengen of er mogelijkheden zijn om deze situatie te optimaliseren en te bezien of een vrij liggend fietspad mogelijk is en welke consequenties dat heeft?

2.     Willen Gedeputeerde Staten in kaart brengen of verbreding van de parallelweg naar minimaal 6 meter zoals door de omgeving bepleit wordt, mogelijk is en wat de consequenties daarvan zijn?

Voorzitter, ook de kruising van de fietsers met het verkeer op de rotonde Wulk heeft de aandacht. Daarvoor zal de collega van de SGP later vandaag een motie indienen, mede namens de VVD.

Dan kom ik bij de derde motie die de VVD bij deze indient, de motie zwarte tak en die wil ik graag toelichten. In de startnotitie die wij als Provinciale Staten op 6 november 2020 hebben vastgesteld is opgenomen dat er gekozen wordt voor een gefaseerde aanpak zowel qua procedures, kredietaanvraag als uitvoering. Volgens de startnotitie was de argumentatie dat Gedeputeerde Staten willen bewerkstellingen dat er op een zo kort mogelijke termijn een oplossing is voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Olzendepolder en verbetering van de verkeersveiligheid op de Molendijk. In het huidige Statenvoorstel geven Gedeputeerde Staten aan dat in overleg met de projectpartners en naar aanleiding van vragen hierover vanuit de omgeving, vorig jaar is besloten om fase 1a, 1b en 2 ineen te schuiven om zo één planologische procedure te kunnen doorlopen. De uitsplitsing in uitvoering in verschillende fasen is daardoor niet meer aan de orde en betekent dat de beide fasen tegelijkertijd in uitvoering kunnen.

Deze wijziging van scope roept bij de VVD vragen op. Wij zouden graag zien dat Gedeputeerde Staten voor de besluitvorming in december over het definitief ontwerp en het benodigde krediet een keuzevariant in kaart te brengen om voor het onderdeel zwart, van tracé roze-zwart een aparte ruimtelijke procedure te volgen en een aparte uitvoering. Kan dit, wat zijn de voor- en nadelen, risico’s, financiële gevolgen, gevolgen voor de planning. Dit ten opzichte van een keuze voor 1 ruimtelijke procedure en uitvoering. Door dit in kaart te brengen kunnen Provinciale Staten een afgewogen keuze maken over een bepalend onderdeel.

Voorzitter, nog vier laatste punten.

Voor de VVD fractie is het belangrijk dat de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de gemeente Reimerswaal en het Waterschap Scheldestromen is getekend voordat Provinciale Staten krediet beschikbaar stellen. Is dit ook de inzet van Gedeputeerde Staten, want de woordkeuze (bij voorkeur) in het voorstel roept bij ons vragen op?

We zien een forste toename van de kosten voor de provincie en tegelijkertijd nog mogelijke meevallers door een bijdrage vanuit de LVO pot voor de aanpak van de spoorovergang. We zijn benieuwd naar het totale financiële plaatje in december als ook de bandbreedte conform VVD motie van 6 november 2020 is teruggebracht naar 15%.

Na vandaag start een fase van consultatie met de omgeving. De VVD fractie hoort graag wat er in de consultatie wordt ingebracht en op welke wijze daar door Gedeputeerde Staten mee wordt omgegaan. Kunnen Gedeputeerde Staten toezeggen de opbrengsten van de consultatie en wijze van beantwoording met Provinciale Staten te delen?

De VVD fractie is ook benieuwd naar de gevolgen van stikstof voor dit project. De eerste berekening laat immers een toename van de depositie zien,.

Voorzitter, afrondend, de VVD fractie ziet dat er sinds de startnotie veel werk is verzet en de aangenomen moties verwerkt zijn.  Tegelijkertijd is er nog het nodige huiswerk te doen voordat er een definitief ontwerp vastgesteld kan worden en krediet beschikbaar kan worden gesteld voor de uitvoering van tracé roze-zwart.