Algemene beschouwingen

Vrijdag 24 juni vonden de Algemene Beschouwingen plaats. Een moment om terug te blikken terug op de afgelopen periode en kaders te creëren voor de toekomst.

De VVD diende twee moties in. In de motie ontwikkeling nieuwe Regio Deals en cofinanciering wordt het college van Gedeputeerde Staten opgedragen zich in te zetten op de ontwikkeling en uitbreiding van nieuwe regio deals voor Zeeland.

De motie slimme mobiliteit dragen we het college van Gedeputeerde Staten op;

• Om vanuit het huidige living lab slimme mobiliteit te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe mobiliteitsconcepten (innovaties) gericht op het flexibele fijnmazige systeem;

• Hierbij tevens de kansen voor een aanvraag voor externe financiering te betrekken, waaronder het Nationaal Groeifonds;

• In de jaren tot het ingaan van de nieuwe concessie zoveel mogelijk nieuwe concepten toe te voegen aan het huidige aanbod;

• Uiterlijk in december 2022 de resultaten met Provinciale Staten te delen.