Vaststellen Zeeuws Deltaplan zoet water

Vandaag stellen wij het Deltaplan zoet water vast. Ik benoem het doel van dit plan nog maar eens: Zeeland in 2050 weerbaar te laten zijn tegen zoetwatertekorten. Vorig jaar september citeerde ik Arno Nolte van Deltares die de stap naar weerbaar Zeeland een enorme puzzel noemde, een puzzel die kan worden gelegd, maar die niet bepaald gemakkelijk is. In het Zeeuws Deltaplan zoet water wordt dit ook volmondig erkend. Maatwerk is geboden!

Met het vaststellen van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water gaat het plan over naar de nazorgfase en verdwijnt het uit de cyclus van grote projecten. De staten blijven volgens GS betrokken via de reguliere planning&control-cyclus binnen het programma Energie op klimaat. De mate van betrokkenheid is niet te vergelijken met de betrokkenheid zoals die er was tijdens de cyclus grote projecten, terwijl PS juist zeer geïnteresseerd zijn in het vervolg, zeker in de projecten die uit dit plan gaan voortvloeien. Hoe denken GS die betrokkenheid goed te faciliteren? De VVD-fractie verwacht dat deze vraag ook zal opkomen bij andere grote projecten die in de uitvoeringsfase gaan.

In het Deltaplan zoet water wordt ook de mogelijkheid van het benutten van effluent uit RWZI’s besproken. In hoeverre kan de PFAS problematiek hier een negatieve rol spelen?

Een belangrijke manier om aan zoet water te komen, water aanvoeren, blijkt vooralsnog economisch niet haalbaar. GS lijken dit spoor los te laten, terwijl er in de regio, in bijzonder op Schouwen-Duiveland, toch pogingen worden gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Hoe houden GS dit spoor actueel en zien GS wellicht op de langere termijn wel kansen? In Zeeland hebben we goede landbouwgrond waarop kwaliteitsproducten worden verbouwd. Functie volgt water mag toch niet tot gevolg hebben dat bij gebrek aan zoet water deze goede Zeeuwse reputatie teloor gaat. Hetzelfde geldt voor de natuur die ook water nodig heeft.

Tenslotte voorzitter het Grevelingenmeer. We krijgen een kant en klaar amendement aangeboden dat beoogt om het Grevelingenmeer zoet te maken. Het vigerend beleid is om het meer zout te houden en met extra inlaat van zeewater de kwaliteit van het zoute meer te verbeteren. Bij een ZOB bijeenkomst kregen we te horen dat er onvoldoende zoet water voorhanden is om het Grevelingenmeer duurzaam zoet te maken. Adviesgroep Borm&Huijgens onderschrijven dit kennelijk niet. De VVD-fractie zou graag zien dat deze steeds terugkerende welles nietes discussie wordt beëindigd met als basis wetenschappelijke onderzoeksgegevens. Kunnen GS ons die aanleveren, eventueel via de stuurgroep Zuidwestelijke Delta?