Bijdrage Regionale Mobiliteitsstrategie

De VVD fractie staat volledig achter het uitgangspunt van deze mobiliteitsstrategie, de reiziger centraal. Die reiziger kiest dus ook zelf een vorm van vervoer en of vervoersmiddelen worden gedeeld. De reiziger die afhankelijk is van een collectieve of publieke vorm van vervoer moet daarop kunnen rekenen. Ook de toerist of reiziger die grensoverschrijdend reist moet in die vraag bediend worden. Eigen autobezit en gebruik is een keuze van ieder individu, die vrijheid is essentieel en daarmee voor de VVD fractie een belangrijk uitgangspunt.

Mix van mobiliteit, duurzame mobiliteit en data
17 december 2021. Na het doorlopen van de lagere school in Cadzand en de middelbare school in Oostburg heeft een Zeeuws-Vlaming besloten om gebruik te willen blijven maken van de uitstekende Zeeuwse onderwijsvoorzieningen en een vervolgstudie te volgen aan de  UCR. Op deze decemberochtend fietst deze scholier vanuit de polders rond Retranchement naar de markt in Retranchement, de haltetaxi richting Sint Kruis staat zoals enkele dagen geleden gepland klaar voor vertrek. Inchecken met de OV chipkaart kan niet, contant wordt er betaald. De reis gaat eerst richting Oostburg, waar overgestapt wordt op buslijn 42, de dieselbus richting de Veerhaven in Breskens. Inchecken met de OV chipkaart en in Breskens weer uitchecken. Stukje lopen en met de B-Tag, de boot op. Aangekomen in Vlissingen rustig lopend richting het NS station, de trein vertrekt toch pas over een kwartier. Rustig inchecken met de OV chipkaart en om iets voor acht de trein richting Middelburg, uitchecken, stuk fietsen en het college kan beginnen.

17 december 2024. Diezelfde Zeeuws-Vlaming reist opnieuw van Retranchement naar Middelburg. Maar deze keer is de reis via de app gepland, geboekt en betaald. De reis gaat met de elektrische flextaxi rechtstreeks van Retranchement naar Breskens, met de boot naar de overkant en in Vlissingen aangekomen staat ook direct de elektrische bus klaar richting Middelburg. Deze reis duurt 30 tot 45 minuten minder dan in 2021.

Voorzitter, dit is een beschrijving van de huidige praktijksituatie en de toekomstige situatie op basis van de uitgangspunten in de strategie. We steunen deze opzet.

Betrouwbaarheid van de beschikbaarheid van het flexibele fijnmazige systeem is daarbij van groot belang. Geen vaste dienstregeling is een prima uitgangspunt, mits gegarandeerd kan worden dat bij het boeken het aanbod dan ook echt geregeld is. Iemand die op tijd op het werk, school of bijvoorbeeld bij de tandarts moet zijn, moet wel zekerheid hebben. Kan GS aangeven op welke manier dit in het programma van eisen geborgd gaat worden en wat de maximale tijd is tussen het plannen van de reis en het daadwerkelijk maken van de reis? Immers als uitgangspunt in de strategie is zekerheid over beschikbaarheid en reistijd als basis benoemd.

Ontwikkeling van opstappunten, haltes en hubs
De VVD fractie vindt het van belang dat provincie en gemeenten gezamenlijk investeren in opstappunten, haltes en hubs. Deze vormen een belangrijke schakel in het nieuwe concept.

Mobiliteitscentrale
De VVD fractie vindt het positief dat er in de strategie aandacht is besteed aan de spelregels voor de governance en rechtsvorm van de mobiliteitscentrale en de planning van de verdere benodigde besluitvorming. We vragen GS uitdrukkelijk om PS te betrekken bij de verdere planvorming van strategie tot implementatiefase?

Voorzitter, tijdens de commissiebehandeling hebben we ook uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkel- en regiefunctie en de opbrengstverantwoordelijkheid voor de concessie grote bus en de concessie flexibel fijnmazig. De ontwikkel- en regiefunctie komt voor een groot deel te liggen bij de mobiliteitscentrale, terwijl de vervoerders in de marktconsultatie een andere voorkeur hebben aangegeven. De VVD fractie vraagt aan GS of in het programma van eisen ook expliciet wordt opgenomen op welke wijze de kennis en expertise van de vervoerders wordt ingezet in de mobiliteitscentrale? De VVD fractie vindt het van belang dat de kennis en expertise van de vervoerders optimaal kan worden ingezet. 

Dan over de opbrengstverantwoordelijkheid voorzitter, voor de grote bus ligt deze volledig bij de provincie en ook voor de buurtbus, flextaxi en flexbusjes. Dat brengt financiële risico’s met zich mee, die nu nog bij de vervoerder liggen. De VVD vraagt GS nadrukkelijk om in het programma van eisen de financiële risico’s voor de provincie te beperken. Gaat GS daar invulling aan geven?

Living lab
Voorzitter wat de VVD fractie betreft is er binnen de bestaande middelen alle ruimte om nieuwe concepten uit te proberen in de praktijk, waarbij de reizigersbehoefte centraal staat. Nieuwe concepten verdienen kansen!

Tot slot, de VVD fractie heeft de overtuiging dat met deze strategie de reiziger meer in zijn behoefte voorzien zal worden. Het komt nu aan op het verder vormgeven van het programma van eisen en de governance structuur van de mobiliteitscentrale.