De Zeeuwse Omgevingsvisie

Voorzitter. Vandaag stellen wij de Zeeuwse Omgevingsvisie vast. Met dank aan team Van der Velde. Een team dat uit meer personen bestaat dan alleen gedeputeerde van der Velde. Om hem heen werkten provinciale ambtenaren, externe adviseurs, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, ondernemers en niet te vergeten burgers van Zeeland. De VVD fractie heeft extra waardering voor het resultaat omdat dit tot stand is gekomen onder lastige coronaomstandigheden die forse beperkingen met zich meebrachten. Hulde voor allen die dit hebben getrotseerd en toch hun bijdrage hebben verleend.

Niet alleen belangrijk is dat de Zeeuwse Omgevingsvisie er nu is, zeker zo belangrijk is dat deze visie breed wordt gedragen. In verhouding tot de omvang van de documenten is een relatief beperkt aantal zienswijzen ingediend die naar ons oordeel serieus zijn beoordeeld en beantwoord.

Kortom voorzitter, de bouwstenen van de Zeeuwse Omgevingsvisie zijn uiteindelijk aan elkaar gemetseld tot een goed leesbaar gebouw. En de bouwtermijn is niet overschreden en dat is gezien eerder genoemde omstandigheden een knappe prestatie.

 

De visie is uitgebreid behandeld  in de commissie strategische opgaven van 22 oktober jl. De VVD fractie kijkt met genoegen terug op deze vergadering van in totaal 1 ½ dagdeel. Het moet gezegd voorzitter dat mede dankzij de adequate leiding van voorzitter Hannie Kool en de opgebrachte discipline van de collega’s, de behandeling van dit omvangrijke stuk op een voortreffelijke wijze is verlopen. Tot zover de loftuitingen.

 

De VVD fractie heeft de indruk dat er niets of nauwelijks iets over het hoofd is gezien. Dus toevoegen van thema’s is niet aan de orde.

Wel willen wij nog stil staan bij enkele thema’s:  de landbouw en de kwaliteit van ons buitengebied, de toekomst van de minicampings, de Westerschelde en de energiemix.

 

Landbouw

De landbouw wordt verspreid in de omgevingsvisie behandeld. De huidige situatie en de doelen voor de toekomst worden helder beschreven en verraden veel ambitie. De termen zijn bekend: volhoudbare landbouw, biodiversiteit, dus minder stikstof, bijdrage aan een mooi landschap enz.

Maar ook springt er uit dat schaalvergroting een voortgaande trend is. Met als gevolg meer vrijkomende agrarische bebouwing. In 2030 heeft de helft van alle in 2000 aanwezige agrarische bebouwing geen agrarische functie meer. De Rekenkamer spreekt in 2016 over een enorme problematiek in kwantitatieve zin.  De visie ziet het als een kans om het landschap te versterken. Denken GS hierbij ook aan sloop van gebouwen en natuurbouw? Verder ziet de visie een kans voor nieuwe economische dragers. Daarbij wordt gedacht aan verblijfs- en dagrecreatie. Maar de mogelijkheden hier zijn wel eindig evenals de vraag hiernaar.

Delen GS de mening van de VVD fractie dat er een actieplan voor het buitengebied moet komen om voorbereid te zijn op de veranderingen die zich in het buitengebied gaan voordoen? Denk hierbij aan juist die vrijkomende agrarische bebouwing en de overgang naar circulaire landbouw. Moeten we niet eens gaan denken over een deltaplan toekomstig buitengebied? Dit om te voorkomen dat het ons straks overkomt en verstening en verpaupering het Zeeuwse landschap aantasten. Op welke wijze kunnen we het buitengebied kwalitatief houden en de bebouwing nuttig?

Als het gaat om de toekomst van de landbouw moeten we nuchter zijn. De toekomst moet weliswaar duurzamer zijn en/of worden, maar de ontwikkelingen gaan door. We zullen niet alleen voor ons zelf produceren, maar ook zorgen dat we producten kunnen exporteren en zo bijdragen aan de voedselvoorziening elders. Landbouw blijft een belangrijk onderdeel van de Zeeuwse economie en hoe sympathiek en duurzaam voedselbossen en agroforestry ook zijn, zij kunnen ons huidig en toekomstig economisch potentieel van de landbouw niet vervangen. Onlangs nog nam ik kennis van een onderzoek van de WUR waaruit blijkt dat de consument niet bereid is er meer voor te betalen.

 

Minicampings

Voorzitter. De minicampings. Ook hier is sprake van trends, mede beïnvloed door de coronacrisis. We zien een toename van kampeermiddelen zoals campers en caravans. We zien ook kampeerplaatsen verdwijnen om ingevuld te worden met recreatiewoningen. Ook de vraag naar eigen sanitair op de camping groeit, mede ingegeven door corona. En tenslotte is het streven altijd gericht op algemene kwaliteitsverbetering omdat de consument daar om vraagt. Voor de Vekabo redenen om een verhoging van het aantal plaatsen te vragen, voor de Recron om er bij ons op aan te dringen hierin niet mee te gaan, in ieder geval niet als het gaat om een generieke verhoging.

GS hebben hierover in de antwoordnota hun zienswijze gegeven: geen voorstander van verruiming, mede ingegeven door de discussie in de integratiegroep.

Gedeputeerde van der Velde heeft in de commissie ook aangegeven de discussie hierover te willen voeren aan de hand van gegevens over campingplaatsen, aantallen, potentieel, vraag en aanbod. Een goede discussie heeft betrouwbare gegevens nodig, maar ook een helder inzicht in de trends die spelen in de kampeersector, daaronder de minicampings begrepen.

De VVD fractie wil daarom vandaag volstaan met de handreiking van de gedeputeerde en verzoekt het college hiermee vaart te maken, zodat we ruim voor het vaststellen van een nieuwe omgevingsverordening deze discussie hebben gevoerd.

De Westerschelde. Voorzitter, ik wil terugkomen op een passage in de visie over de Westerschelde. Onder vaarwegen staat vermeld dat in relatie met de Antwerpse haven het verder optimaliseren van de Westerschelde als vaarweg t.b.v. de duurzame ontwikkeling van de Scheldehavens een doelstelling is. Praten we hier over een vierde verdieping was onze vraag. Nee zei gedeputeerde Pijpelink, we bedoelen hiermee geen vierde verdieping. Optimaliseren vaarweg, duurzame  ontwikkeling (economisch of qua natuur en zo ja hoe dan?). De VVD fractie is met een vaag gevoel achtergebleven omdat deze tekst vragen blijft oproepen. Hoe moeten wij deze tekst verstaan en begrijpen en zien GS mogelijkheden om deze tekst zodanig aan te passen dat elk misverstand over een volgende verdieping is uitgesloten?

 

Energiemix

Tenslotte de energiemix. Van de zijde van GS is duidelijk gemaakt dat we voor de energietransitie geen bron kunnen missen. De VVD fractie stond en staat nog steeds een beetje gereserveerd ten opzichte van de kansen voor energie uit water. We zijn nog niet helemaal over het debacle bij de Grevelingendam heen. De jarenlange achteraf nodeloze sluiting van de hevel in de Grevelingendam heeft voor veel frustratie gezorgd bij vissers en recreanten en heeft vooral ook de onderwaternatuur in de Grevelingen een slechte dienst bewezen.

Maar goed, we stappen er over heen en schrijven water uit energie niet af. De hevel gaat weer open en we zullen zien welke initiatieven er nog op ons afkomen. Wel zullen we kritisch zijn waar het gaat om de financiële rol van de provincie. We hebben genoeg leergeld betaald.

Tenslotte voorzitter complimenten voor de evenwichtige paragraaf over kernenergie en hulde voor de natuurbeschermingsorganisaties die geen afstand hebben genomen van dit onderdeel van de omgevingsvisie.