Begroting 2022 en Najaarsnota 2021

Vandaag en morgen gaan we met elkaar in gesprek en debat over de provinciale Begroting 2022, de Najaarsnota en een aantal andere onderwerpen, waaronder de eveneens belangrijke Zeeuwse Omgevingsvisie. En tegelijkertijd zijn er zorgen over de oplopende Corona-besmettingen.

Voorzitter, net als andere overheden staat de provincie voor stevige opgaven. De landelijke vraagstukken van energie en wonen komen samen met ook andere regionale vraagstukken en strategische opgaven, die via netwerksturing samen met onze partners via Zeeuws maatwerk tot uitvoering moeten worden gebracht. Dan hebben we het over de opgaven: Zichtbaar Zeeland, Klimaatadaptatie, Energietransitie, de Omgevingsvisie, Slimme Mobiliteit en Stikstof en andere vraagstukken en ambities als wonen, recreatie, landbouw, water en natuur. Dat is geen geringe uitdaging,  waarbij ook nog het evenwicht in prioriteit moet worden gevonden tussen de landelijke vraagstukken en de regionale. 

Wat daarbij kan helpen is het beschikbaar zijn van financiën. En dat beeld ziet er voor de provincie zeker niet ongunstig uit. Enerzijds door het -naar verwachting- uitblijven van rijksbezuinigingen en anderzijds door de eigen gezonde financiële positie van de provincie en het zicht op toekomstig PZEM- en Evidesdividend dat kan worden ingezet na aflossing van de geldlening voor de aankoop van de Evides-aandelen.

Ter geruststelling van het college van GS en statencollega’s: de VVD-fractie rekent de provincie niet rijk maar ziet wel,  méér dan voorheen,  mogelijkheden tot stimulering van de provinciale economie en maatschappelijk opgaven, bijv. ook door cofinanciering.    

 

Voorzitter, de VVD is in z’n algemeenheid voorstander van een efficiënte inzet van mensen en middelen bij de voorbereiding en uitvoering van taken en projecten. Binnen het IPO (dat is het Interprovinciaal Overleg dat de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel behartigt) zouden de gezamenlijke provincies daarin nog een stap kunnen zetten en het goede voorbeeld geven door de bestaande 2 takken, te weten IPO Den Haag en BIJ12 samen te voegen. De VVD blijft GS steunen in haar eerdere oproep daartoe en verneemt graag hoe zij de kansen inschatten om tot één organisatie te komen.         

 

PFAS-problematiek

Het PFAS-dossier houdt de gemoederen stevig bezig en dat is begrijpelijk en ook noodzakelijk. 

Er zijn zorgen over de volksgezondheid en voedselveiligheid en er leven nog veel onbeantwoorde vragen. De prioriteit is er inmiddels en we hebben ook waardering voor de inzet en openheid vanuit het college van GS om met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden tot verdere en vlotte actie te komen en zelf daarvoor ook de nek uit te steken. Aansporing van de Rijksoverheid en enkele landelijke instellingen hoort daar ook bij, zo is gebleken. Tegelijkertijd blijven ook zorgvuldigheid en een goede communicatie geboden. Net als alertheid van ons allen binnen onze eigen verantwoordelijkheden.             

  

Wonen

Voorzitter, tijdens de behandeling van de voorjaarsnota spraken we ook over het thema wonen. De VVD-fractie gaf toen aan dat de woonopgave voor ons prioritair was, en dat is nog steeds zo. De urgentie om de problemen op de woningmarkt aan te pakken is onverminderd aanwezig. Gedeputeerde Staten hebben goede stappen gezet met het vaststellen van de Zeeuwse woonagenda en de VVD-fractie is tevreden dat uitvoering gegeven wordt aan de door de VVD ingediende motie over de stimuleringsregeling hergebruik leegstaande panden door opnieuw 1 miljoen euro ter beschikking te stellen. Tegelijkertijd leven er bij de VVD fractie ook zorgen. De drie opgaven en de zes actielijnen uit de Zeeuwse woonagenda vragen nog om nadere uitwerking en ook de evaluatie van de Provinciale Impuls Wonen zien wij nog graag tegemoet evenals de uitvoering van de in april aangenomen motie gebiedsgerichte aanpak particuliere woningvoorraad. Wij roepen Gedeputeerde Staten dan ook op om bij de voorjaarsnota met concrete voorstellen te komen, als de uitwerking van de Zeeuwse Woonagenda en de aangenomen moties over de evaluatie van de Provinciale Impuls Wonen en de gebiedsgerichte aanpak particuliere woningvoorraad. De VVD fractie is bereid om voor concrete plannen ook meer middelen beschikbaar te stellen. Kunnen GS toezeggen met concrete voorstellen te komen?

 

Infrastructuur
Voorzitter, Zeeland dient optimaal bereikbaar te blijven, een vlotte doorstroming en het verbeteren van de verkeersveiligheid staan daarbij voor de VVD fractie voorop. Goede infrastructuur is in onze ogen een belangrijke vestigingsfactor en een randvoorwaarde voor een goede bereikbaarheid van voorzieningen, voor economische ontwikkelingen en de leefbaarheid. Blijvend investeren in infrastructuur en slimme mobiliteit is essentieel.

De begroting 2022 bevat een aantal belangrijke plannen zoals de aanbesteding van de OV- concessie, de verdere planvorming voor de Rail Gent- Terneuzen en de besluitvorming over de aanpak van de Deltaweg. Ook lezen we dat er in 2021 een marktconsultatie is/wordt uitgevoerd voor de Westerschelde Ferry. Wanneer worden de uitkomsten verwacht? Daarnaast nog een vraag over de VEZA-bocht, de spoorverbinding Zeeland-Antwerpen. Kan de Gedeputeerde aangeven welke inspanningen in 2022 geleverd worden om de VEZA-bocht verder op de kaart te zetten en te realiseren?

 

Tenslotte voorzitter, naast nieuwe infrastructurele projecten en slimme mobiliteit verdient ook onderhoud de aandacht. De problemen met de Haringvlietbrug laten zien welke ongewenste consequenties achterstallig onderhoud heeft. In dat kader zijn we ook benieuwd naar de resultaten van de onderzoeken die nog lopen naar het onderhoud van de Zeelandbrug. Zeker is dat we in de komende jaren ook met elkaar in gesprek moeten over de toekomst van de Zeelandbrug.

 

Voorzitter, collega’s,

We staan aan de vooravond van het laatste volle jaar in deze bestuursperiode. Een jaar waarin nog het nodige werk zal moeten worden verzet, bijv. op de uitvoering van de strategische opgaven. We liggen op schema, maar tegelijkertijd zijn er de onzekerheden en beperkingen die de Coronapandemie met zich mee brengt.

Namens de VVD-fractie wens ik ieder die daar een rol in heeft, sterkte, wijsheid en succes toe!