Bijdrage Klimaatadaptatiestrategie Zeeland 8 oktober 2021

Voor de VVD fractie is klimaatadaptatie een belangrijke opgave, omdat deze volgens ons gaat over het vraagstuk, hoe blijven we in Zeeland zorgdragen voor een veilige leefomgeving, waarin we veilig kunnen blijven wonen, werken, ondernemen en recreëren in andere klimaatomstandigheden dan we vandaag de dag kennen. Deze opgave gaat ook over de verdeling van schaarse ruimte en hoe de openbare ruimte van de toekomst eruit moet zien om die veilige leefomgeving te behouden.

De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de totstandkoming van de voorliggende klimaatadaptatiestrategie via netwerksturing waarbij drie stappen zijn doorlopen. De stresstesten, het voeren van de risicodialoog en het ontwerpen van de strategie.

Strategie
Voorzitter, de strategie die voorligt geeft duidelijk inzicht in de opgaven en de oplossingsrichtingen op verschillende thema’s. Daarbij is duidelijk dat er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden door ons als provincie, door gemeenten, waterschap, netwerkpartijen en onze inwoners en ondernemers. Waar, wanneer en hoe bouwen we in de toekomst onze woonwijken en vitale functies zoals onze ziekenhuizen,  drinkwatervoorzieningen, elektriciteitsvoorzieningen of telecominfrastructuur. Hoe richten we onze tuinen in? Hoe zorgen we ervoor dat als we naar buiten kijken of door Zeeland rijden er meer groen te zien is, dan vandaag de dag en hoe zorgen we er daarbij voor dat dit zo plaatsvindt dat het niet ten koste gaat van economische ontwikkelingen.

Voorzitter, dat vraagt om een afwegingskader, waar volgens de strategie ook aan gewerkt zal worden. De VVD fractie vindt het van belang dat het nog op te stellen afwegingskader aan de volksvertegenwoordigers wordt voorgelegd. Kan GS aangeven op welke wijze PS betrokken wordt bij het afwegingskader?

Uitvoeringsagenda
Voorzitter, om Zeeland mee te laten veranderen is het van belang dat we van papier naar praktijk gaan. Van betegelde tuinen naar tuinen met veel groen, van water dat rechtstreeks het riool inloopt naar tijdelijke opvang van water in bassins en regentonnen, van grijze naar groene daken en een heleboel meer. De uitvoeringsagenda biedt inzicht in het stappenplan voor de komende jaren. Als provincie staan we mede aan de lat voor het uitvoeren van de agenda en willen daar per jaar 700.000 euro aan besteden. Voor de VVD fractie is daarbij het uitgangspunt dat middelen moeten bijdragen aan de benodigde maatregelen in de praktijk. Naar aanleiding van de behandeling in de commissie is inzicht geboden in de opbouw van de 700.000 euro per jaar. 450.000 euro moet per jaar tegoed komen aan de fysieke uitvoeringsmaatregelen en dat stemt ons tevreden. Wel hebben wij onze bedenkingen bij het feit dat er vier jaar lang 200.000 euro per jaar nodig is om de manier van werken binnen de provinciale organisatie aan te passen. Dat vindt de VVD fractie wel een erg lange periode van gelijkmatige investeringen. Graag zien wij dan ook dat GS via de P&C cyclus of via de voortgangsinformatie aan Provinciale Staten rapporteert over de mate waarin de organisatie adaptief is, kan GS dat toezeggen?

Bewustwording
Voorzitter, tenslotte nog iets over bewustwording. Om ervoor te zorgen dat onze leefomgeving veilig blijft zijn maatregelen nodig op basis van de strategie en de uitvoeringsagenda. Om dit naar de praktijk te vertalen is het nodig dat iedere Zeeuw zich bewust is van deze opgave en ernaar gaat handelen in de praktijk.

Dat betekent voor ons niet dat we nieuwe regels gaan opleggen, maar juist dat we mensen in staat stellen vanuit de individuele vrijheid gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en zelf aan de slag te gaan. Dat betekent een stimulerende en faciliterende overheid die veranderingen mogelijk maakt.