Bijdrage Concept regionale mobiliteitsstrategie 23 juli 2021

Voor de tweede keer spreken we over de concept regionale mobiliteitsstrategie, waarbij het deze keer gaat om een uitgewerkte versie van de gekozen richtingen. De VVD fractie heeft eerder aan gegeven waar de opgave van slimme mobiliteit voor ons in essentie over moet gaan en wat daarbij voor ons belangrijke uitgangspunten zijn:

Hoe vervoeren we ons in de toekomst van A naar B en welke rol spelen daarin verschillende vormen van vervoer (auto, bus, boot, trein, fiets etc.) en wat is de rol van de provincie Zeeland. Het beeld dat de VVD fractie daarbij heeft is dat de reiziger centraal staat en zelf keuzes maakt over de vorm van vervoer, het wel of niet delen van vervoer en dat personen die afhankelijk zijn van een collectieve vorm van vervoer van deur tot deur kunnen komen, zowel overdag, ’s avonds door de week als in het weekend.

Onze provincie kenmerkt zich o.a. door een hoge mate van eigen autobezit en gebruik. In onze ogen zal voor velen de auto al dan niet in eigen bezit een belangrijke vervoersvorm blijven evenals de fiets. Naast de eigen vervoersmiddelen maken mensen ook gebruik van het openbaar vervoer, een provinciale taak. Als het om de inrichting van het OV in Zeeland gaat blijven we ook aandacht vragen voor de grensoverschrijdende verbindingen en het toeristisch vervoer.

Voorzitter, dan een vraag over de zero emissie busvervoer. In de Regionale Energiestrategie hebben we met elkaar afgesproken dat vanaf 2025 alleen zero emissie bussen instromen. Een doelstelling die wij onderschrijven. Op 15 juli heeft het Kabinet bekend gemaakt dat vanaf 1 januari 2022  de veertien provincies en stadsregio’s die verantwoordelijk zijn voor het busvervoer plannen kunnen indienen voor meer schone bus kilometers. Heeft de provincie Zeeland plannen om van deze regeling gebruik te gaan maken?

Voorzitter, dan specifiek een aantal zaken m.b.t. de voorliggende concept strategie en de geformuleerde wensen en bedenkingen. De VVD fractie kan zich vinden in de wijze waarop de richtingen zijn uitgewerkt op het gebied van de mix van mobiliteit, knooppunten, living lab, en data. Zorgen zijn er bij de VVD over de mobiliteitscentrale.

Volgens ons een cruciale factor binnen de strategie en de wijze waarop we het vervoer in de toekomst willen organiseren. De voorgestelde keuzes over de ontwikkel- en regierol hebben een goed functionerende mobiliteitscentrale nodig, waarin voldoende kennis en expertise tijdig aanwezig is. Ook is duidelijkheid nodig over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de provincie en in het bijzonder de kader stellende en controlerende rol van Provinciale Staten.

De bestemming, de mobiliteitscentrale die de ontwikkel- en regiefunctie (deels) uitvoert zijn duidelijk, maar de dienstregeling ernaar toe kent nog een heleboel halten. Voorzitter, halte voor halte zal toe gereden moeten worden naar de bestemming, waarbij de VVD fractie graag ziet zoals in de wensen en bedenkingen is geformuleerd dat er sprake is van een duidelijke dienstregeling waarin de halten zijn opgenomen voorzien van het tijdstip waarop zij bereikt worden. We verwachten dat daar de komende periode kilometers in gemaakt worden en willen op de hoogte gehouden worden van de voortgang. Kunnen GS dat toezeggen?

Tot slot voorzitter, deze opgave wordt omgeven door talrijke ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van apps, deelinitiatieven, vrijwilligersinitiatieven en ontwikkelingen in reizigersbehoeften. Het belangrijkste blijft om deze strategie straks daadwerkelijk te vertalen naar de praktijk, waar de reiziger centraal staat en uiteindelijk de gebruiker is en wordt van de uitgangspunten zoals in deze concept strategie geformuleerd zijn.