Programmatische aanpak stikstof

Bijdrage Hans van Geesbergen, 10 juli 2020.


Voorzitter, 

 

Dit onderwerp en dit voorstel houden ons al enige tijd bestuurlijk bezig. Een goede staat van instandhouding van de Zeeuwse natuur én voldoende ontwikkeling door minder stikstofdepositie. Wie wil dat niet? Iedereen toch, maar hoe bereiken we dat? Het antwoord op die vraag wordt niet overduidelijk in het voorstel van GS gegeven. GS erkennen dat zij niet veel instrumenten hebben om zelf de stikstofdepositie in de Zeeuwse Natura 2000 gebieden op te lossen. Daarbij komt dat het meeste stikstof vanuit het buitenland wordt geïmporteerd. Uit België onder andere, maar ook vanuit zee. En als straks Engeland niet meer onder de Europese regels valt, hoe groot is dan de kans dat de import vanuit Engeland verder toeneemt? De toekomst zal het leren.


Het verwarrende in het voorstel is dat GS op de middellange termijn de stikstofdepositie significant wil laten dalen, maar tegelijkertijd, zoals gezegd, toegeeft hiervoor onvoldoende instrumenten te hebben. Weinig knoppen om aan te draaien.Goede wil, weinig instrumenten, wat is daarvan het resultaat?


Ook landelijk zien we de worsteling met bijbehorend hap snap beleid om maar vergunningen te kunnen blijven verlenen. Een recent voorbeeld is het veevoeder waarin voor een paar maanden het eiwitgehalte naar beneden moet. Ik ben geen deskundige op dit gebied, maar als ik de boeren en de dierenartsen mag gelovendan is dit voor het dierenwelzijn een slecht besluit. Hoe groot is de druk bij het kabinet om op dit gevoelige onderwerp zo het conflict op te zoeken en wat komt er nog meer?

De VVD fractie heeft ook kennisgenomen van de reactie van de bestuurlijke commissie stikstof van het IPO op de kamerbrief van 24 april jl en het eindrapport van de commissie Remkes. Uit die reactie spreekt heel veel terughoudendheid en voorzichtigheid, gevoed door de vele onzekerheden. Wat er wel duidelijk uitspringt is de oproep aan de minister om alle meldingen die onder de PAS te goeder trouw zijn gedaan, te legaliseren. En er moet geld op tafel komen. Voor de rest moet de commissie nog eens goed studeren op het rapport.


Wat er ook is, is angst voor de Raad van State. De minister van LNV wil na de uitspraak over de PAS haar vingers niet meer branden. Het is mij uit het veld bekend dat dit leidt tot buitengewoon grote krampachtigheid. Een voorbeeld is de garnalenvisserij langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. Garnalenvisserij is bestaand gebruik, maar voor de Habitatrichtlijn een plan of project dat passend moet worden beoordeeld op significante effecten. Ook stikstof moet daarbij worden beoordeeld, althans wil je kans maken op een vergunning wet natuurbescherming. 


Als de rekensom uitkomt op 0, dan is er niets aan de hand en kan de vergunning worden verleend. Als de rekensom uitkomt op een toename van bijvoorbeeld 0,01 mol per hectare op de duinen aan de kust, dan zijn de rapen gaar en moet de vergunning feitelijk worden geweigerd. We praten dan over 1/70.000 deel van de kritische depositiewaarde van 10 kg per hectare. Te vergelijken met een vogelpoepje. In de praktijk praten we dan over niets, maar juridisch is dat niets van grote betekenisDit kan toch niet de bedoeling zijn van het stikstofbeleid. Voor dit soort kleine getallen is Aeriusoverigens niet geschikt heb ik mij door deskundigen laten vertellen.  In ieder geval niet in relatie tot beoordeling van de visserij.

Voorzitter. Ik herhaal wat ik in de commissie SO heb gezegd: we gaan toch niet naar een situatie dat vissers stikstofrechten moeten kopen van boeren om hun beroep te kunnen blijven uitoefenen of moeten ze straks weer met een Hoogaars op de zeilen hun vis vangen. En dat terwijl ze op het water voorbij gevaren worden door zeeschepen die een veelvoud stikstof uitstoten door stookolie en daarvoor geen vergunning nodig hebben.

Daarom steunt de VVD de motie van de SGP waarin GS worden opgeroepen hier handelend op te treden. 

Net zoals de bestuurlijke commissie stikstof van de minister verwacht dat die haar verantwoordelijkheid neemt voor wat betreft de meldingen in de PAS periode, zo ook zal het bestaand gebruik van de visserij stikstofmatig landelijk moeten worden opgelost. Als de maatschappelijke partners vastlopen in dit soort rariteiten, dan zal het noodzakelijk geachte en gewenste draagvlak niet worden bereikt.


Voorzitter,


 De VVD fractie is er van overtuigd dat GS doen wat in hun vermogen ligt. Tegen dit voorstel stemmen is contra productief en brengt ons zeker niet verder. Maar wij roepen GS op niet te berusten in gekkigheid en van tijd tot tijd ook met het IPO grenzen te trekken teneinde te voorkomen dat theoretische rekensommen onze toekomst bepalen in plaats van echte feiten.