Gebiedsvisie Veerse Meer

Bijdrage Hans van Geesbergen, 10 juli 2020,


Voorzitter, 


In de commissie Ruimte heb ik gesproken over het op onderdelen imperatief en directief karakter van de gebiedsvisie Veerse Meer fase 1. De gedeputeerde heeft echterzijn best gedaan om ons ervan te overtuigen dat fase 1 toch echt is bedoeld als richtinggevend en dat de echte afspraken voor dit gebied in fase 2 worden gemaakt. Daarmee nemen wij genoegen.

Voor de VVD fractie is van belang dat de gebiedsvisie fase 1 in fase 2 ook daadwerkelijk richtinggevend wordt gebruikt. Dat betekent dat wij bij de voorbereiding en behandeling van fase 2 niet om de oren geslagen willen worden met teksten in fase 1 waarmee wij zouden hebben ingestemd. Zo van, dat is een gepasseerd station. Er moet bij de uitwerking enige ruimte blijven.

Het enige wat op dit moment kaderstellend mag zijn, is het overgangsrecht, de pijplijn.

 

Deze visie is tot stand gekomen langs de weg van netwerksturing. We hebben daar nu een beetje ervaring mee. Het is een proces met goede bedoelingen. Neem zo veel mogelijk belanghebbenden en stakeholders mee aan de voorkant. Dat is goed voor het draagvlak. Je ziet dat door veel organisaties met belangen en particulieren input wordt geleverd. Het is wel teleurstellend te zien dat door sommige belanghebbenden aan de participatie wordt deelgenomen met behulp van een advocatenkantoor. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Temeer niet omdat we met fase 2 nog een heel proces hebben te gaan en besluitvorming nog niet aan de orde is.

 

Het vaststellen van de definitieve gebiedsvisie Veerse Meer als bouwsteen voor de Omgevingsvisie gebeurt in ons geval door PS die daarbij alle belangen zal moeten afwegen. De VVD fractie ziet daarin een spanningsveld. Enerzijds wil je de rol en inbreng van de deelnemers aan dit proces respecteren, maar anderzijds hebben we de rol van volksvertegenwoordiger te vervullen die alle belangen tegen elkaar moet afwegen en uiteindelijk het besluit moet nemen. 

De VVD fractie beschouwt de brief van 10 juli 2020 met wensen en bedenkingen als een goede weergave van wat in de commissie Ruimte is gewisseld. Met inachtneming van deze wensen en bedenkingen kunnen wij met het voorstel instemmen.