Jaarstukken 2019 en Voorjaarsnota 2020

Jaarstukken 2019 en Voorjaarsnota 2020

 

Bijdrage Kees Bierens, 28 mei 2020


Voorzitter, collega’s,   

 

Dit jaar geen gewone behandeling van de jaarstukken en de voorjaarsnota, maar via een vergadering op afstand van elkaar, in een bijzondere periode en onder bijzondere omstandigheden. Maar juist ook nu is het van belang dat het noodzakelijke werk doorgaat.

Het coronavirus laat ook in Zeeland z’n sporen na en de provincie wordt zwaar geraakt. 

Op de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar de mensen die besmet zijn geraakt en de nabestaanden van slachtoffers die het niet hebben overleefd. En grote waardering hebben wij voor al die mensen die onder zware omstandigheden hun werk hebben moeten doen en nog doen.

Daarnaast heeft het virus ook tot een crisis geleid, die grote gevolgen heeft op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied. En dichte grenzen met België hebben de effecten in delen van de provincie nog eens versterkt. Met name toerisme en horeca en aanverwant bedrijfsleven krijgen stevige klappen. 

Ook van overheden op alle niveaus wordt veel gevraagd. 

Door deze voorjaarsnota loopt dan ook als rode draad de coronacrisis met alle onzekerheden die daar inherent aan zijn. 

Dat laat onverlet dat juist nu ook “blijven investeren in Zeeland”, van belang is en daarmee delen we dus ook het standpunt van GS. Zeker in een conjunctuurgevoelige provincie als de onze, worden we door de coronacrisis ook hard getroffen in onze regionale cultuur, die volgens Berenschot één van onze belangrijkste bronnen van concurrentiekracht is.       

GS stellen ook voor vooralsnog € 2 miljoen uit te trekken voor noodsteun aan het Zeeuwse bedrijfsleven. Spoedshalve is daar vanwege urgentie en noodzaak al een voorschot op genomen tot een bedrag van totaal ruim € 665.000,-- voor een tweetal maatregelen om ondernemers directe ondersteuning te bieden. Overige maatregelen en plannen worden uitgewerkt. GS kondigen een zomerbrief aan met nadere informatie en voorstellen. De VVD ziet daar naar uit en verzoekt GS daarin tevens mee te nemen op welke wijze we het proces voor steun- en andere maatregelen daaromheen het beste kunnen inrichten en zodoende ook recht te blijven doen aan de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten. Is het een idee om wat met de Corona-crisis te maken heeft tot een strategische opgave te maken of een groot project ? Zorgvuldig omgaan met overheidsgeld en zoveel mogelijk maatwerk leveren blijft de VVD ook voorstaan. 

Wij hebben ook waardering voor ondernemers en organisaties die -voor zover mogelijk- onder deze lastige omstandigheden hun onderneming/organisatie draaiende houden en ook naar nieuwe creatieve invullingen zoeken.            

 

Arbeidsmarkt

De huidige situatie zorgt ook voor nieuwe perspectieven/verschuivingen op de arbeidsmarkt. In de voorjaarsnota wordt voorgesteld om € 50.000—  extra beschikbaar te stellen, “zodat er geen oplossingen onbenut blijven.” Is dit bedrag gelet op de huidige situatie in uw ogen toereikend?

De VVD-fractie ziet graag dat bij de “opgave arbeidsmarkt” verbinding gelegd wordt met – nieuw te ontwikkelen – bedrijfsopleidingen. Goed voorbeeld hiervan is een huisartsenopleiding in Zeeland. 

 

Wij beogen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt doelgericht bij elkaar worden gebracht, met aandacht voor de verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs.   

 

Infrastructuur/Openbaar Vervoer  

De VVD, hoe kan het ook anders, ondersteunt het flink investeren in infrastructuur. Projecten als Zanddijk Yerseke en de aansluitingen op de A58, Boerenhol en Kapellebrug zitten in de pen, maar het raakt ook tijd dat tot uitvoering wordt gekomen. We sporen GS aan, weliswaar zorgvuldig, maar ook voortvarend te werk te gaan !  

 

Het is de bedoeling voor de inzet van 11 elektrische bussen in Zeeland van 2021 t/m 2024 in totaal 1,6 miljoen euro uit te trekken. Daar moeten nog afspraken over worden gemaakt. De VVD is niet tegen deze investering, maar is wel van mening dat deze bussen of de investering na afloop van de huidige concessie behouden moeten blijven voor de provincie Zeeland.     

 

Kwetsbaarheid 

Zeeland is niet alleen kwetsbaar vanwege de coronacrisis, maar ook door Ondermijning via invloeden van de georganiseerde misdaad en vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. De zeehavens, een grote kustlijn, vakantieparken en een omvangrijk buitengebied en verdringingseffecten vanuit andere gebieden, maken Zeeland kwetsbaar op dit punt. Extra inzet hierop is noodzakelijk en de VVD is tevens van mening dat hieraan structurele invulling moet worden gegeven. Wij verwijzen daarvoor ook naar de motie die zojuist door de collega van het CDA, mede namens de VVD, is ingediend.   

 

Kwetsbaar zijn ook de duinen en de stranden door weersinvloeden. Dat is ook maar weer eens gebleken in februari toen de zuidwestkust van Walcheren te lijden had onder stormen.   

Naast suppletie voor waterveiligheid was ook suppletie voor de recreatiefunctie op korte termijn aan de orde (op zich een mooie combinatie !) met een alleszins redelijke bijdrage vanuit de regio. De provincie was bereid hiervoor onder voorwaarden éénmalig € 150.000,-- uit te trekken. Dat is ook nog het voorstel in de voorjaarsnota, maar tot uitvoering is het helaas niet gekomen. Kunnen GS aangeven waarom deze buitenkans toch niet is benut en of dit bedrag beschikbaar blijft voor een volgende ronde van zandsuppletie ?  

 

Biodiversiteit in het provinciaal groenbeheer      

Voorgesteld wordt € 30.000,-- extra uit te trekken voor versterking van de biodiversiteit in het groenbeheer van de Sloeweg fase 2. Dit is nog vooruitlopende op een groenbeheervisie en op de evaluatie van eerdere projecten. De VVD vindt dit een merkwaardige volgorde en wil daarom weten waarom deze post biodiversiteit daarmee nu al wordt opgetrokken tot in totaal jaarlijks € 320.000,--              

 

MarKaz

Voorzitter, in deze algemene beschouwingen kan uiteraard het compensatiepakket voor het niet doorgaan van de Marinierskazerne, niet onbesproken blijven. De werkzaamheden van speciaal adviseur Wientjes naderen hun ontknoping. De VVD ziet met interesse uit naar de vervolgbijeenkomsten met de heer Wientjes en GS en naar het uiteindelijke eindresultaat, waarbinnen “ruimhartigheid” niet mag ontbreken ! 

                                                   

Jaarstukken 2019

Over de Jaarstukken 2019 kan ik kort zijn. Die zien er goed uit en dat vindt ook de accountant, die opnieuw een stijgende lijn constateert. Dat is best een compliment waard aan hen die daar verantwoordelijk voor zijn, zowel bestuurlijk als ambtelijk. 

De ratio’s weerstandvermogen en algemene reserve mogen er, met de kanttekening vóór crisistijd, ook zijn. 

Dat laat onverlet dat er nog vorderingen kunnen worden gemaakt en Gedeputeerde Staten hebben aangegeven de aanbevelingen van de accountant te zullen opvolgen. De VVD-fractie gaat er vanuit dat GS op dezelfde wijze zullen omgaan met de bevindingen en adviezen van de auditcommissie.  

Tot slot: de provincie is niet rijk, maar financieel wél gezond. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van GS en PS dat te blijven, óók in zware en lastige tijden als nu.

 

Kees Bierens, 28 mei 2020