Verkenning compensatiepakket Vlissingen/Zeeland

Inbreng VVD-Statenfractie t.b.v. speciaal adviseur verkenning compensatiepakket Vlissingen/Zeeland, dhr. Wientjes

De inbreng vanuit de VVD-fractie voor het versterken van de sociaal-economische structuur in Zeeland en Vlissingen richt zich op werkgelegenheid en leefbaarheid (spoor 2) en het vestigingsklimaat (spoor 3). 


Het effect van de compensatiemaatregelen zou tenminste vergelijkbaar moeten zijn met het effect dat vestiging van de marinierskazerne zou hebben gehad. Verder hecht de VVD-fractie er aan op te merken dat behalve redelijkheid en billijkheid ook ruimhartigheid onderdeel van het pakket moet zijn (conform de opdracht). De voorgeschiedenis geeft daar alleszins aanleiding toe.  

 

Daartoe draagt de VVD-Statenfractie voor spoor 2 de volgende maatregelen/projecten aan op het gebied van:


  • Verduurzaming economie/industrie in combinatie met energietransitie: met aandacht voorgoede basisinfrastructuur (zoals aanleg 380 KV Zeeuws Vlaanderen en buisleidingen)  én voor nieuwe ontwikkelingen, zoals waterstof en uitbouw cluster Borssele met onderzoekscentrum, ontwikkeling thoriumcentrale en met verlenging levensduur bestaande kerncentrale en overdracht aan Rijk ter overbrugging van de transitieperiode (en/of bouw nieuwe kerncentrale).


  • Woningmarkt: Herstructurering en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

 

  • Kennis/onderwijsVersterking van de onderwijsstructuur, gericht op de Zeeuwse arbeidsmarkt en de behoeften in de Nederlandse onderwijsmarkt 

 

  • Invulling van het MarKaz-terrein in Vlissingen met één of meerdere Rijksdiensten met omvangrijke werkgelegenheid.


  • Inzet op snelle verbindingen met de Randstad, via het spoor, de autoweg en de digitale weg.  


Voor spoor 3 (versterken vestigingsklimaat) draagt de VVD-fractie het volgende aan:   

 

Het Rijk kan vertrouwen opbouwen/versterken door facilitering binnen lopende dossiers als: zandsuppletie langs de Zeeuwse kust voor recreatie/toerisme, bouw nieuwe onderzeeboten bij Damen Vlissingen en realisatie nieuwe (goederen)spoorlijnen Terneuzen-Gent en de VeZa (verbinding Zeeland-Antwerpen). Daarnaast kan versterking van de cultuursector ook onderdeel zijn van de compensatie binnen spoor 3.

 

Vragen:

 

* Kan van uw advies ook onderdeel uitmaken een bedrag in contanten dat op termijn wordt ingezet voor projecten/maatregelen die de sociaal-economische structuur versterken?

 

* Tot welke datum kunnen eventueel nog andere projecten/ideeën worden aangedragen?

 

16 april 2020

Namens de VVD-Statenfractie,

Kees Bierens, voorzitter